CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH LẦN THỨ XXIV NHIỆM KÌ 2020-2025

Thông báo về việc tham gia tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ sáu - 29/04/2016 11:03
Thực hiện thông báo số 04-KH/TBTT ngày 12/4/2016 của Tiểu ban Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong các cấp bộ Đoàn và thanh thiếu niên; Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
          - Nâng cao nhận thức cho đoàn viên sinh viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.
          - Phát huy vai trò Đoàn, Hội trong công tác tuyên truyền góp phần vào thàng công của cuộc bầu cử, tạo sự lan tỏa, cổ vũ và động viên cử tri trẻ tích cực tham gia bầu cử.
          - Các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai, tổ chức cuộc thi tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thu hút đông đảo đoàn viên sinh viên tham gia bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực.
          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
          1. Hình thức, nội dung, thời gian
          - Hình thức: thi viết,  mỗi Chi đoàn tham gia ít nhất 10 bài dự thi.
          - Nội dung: theo bộ câu hỏi gửi kèm.
          - Thời gian:  từ  29/04/2016  đến hết ngày 04/5/2016.
          2. Quy định về bài dự thi
          - Bài dự thi được viết tay bằng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ (nơi học tập/công tác/cư trú…) của người dự thi; không đánh máy hoặc photocopy. 
          - Trả lời đúng chủ đề, nội dung câu hỏi. Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
         Mọi chi tiết xin liên hệ:
         - Đ/c Đỗ Thị Lý - UV BCH Hội Sinh viên Trường (SĐT: 01688872826)
         - Đ/c Nguyễn Ngọc Tam - Cộng tác viên Văn phòng (SĐT: 0969086103)
Ban thường vụ Đoàn Trường yêu cầu các Bí thư, Chi Hội trưởng năm bắt thông tin triển khai kịp thời tới đơn vị để hoàn thiện bài thi đủ số lượng và đúng thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:
- Đảng Ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;
- Ban Thư ký HSV;
- Các Chi đoàn, Chi hội;
- Lưu: VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Vũ Đình Lượng
 
CÂU HỎI VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI
Cuộc thi Tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
(dành cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN
và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội)
-----
Câu 1 (3,0 điểm): Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa chính trị như thế nào? 
Gợi ý trả lời:
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và mỗi địa phương. Cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm cả nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 mới được ban hành.
Tuy nhiên, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cùng với thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tổ chức tốt cuộc bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2016; là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Câu 2 (3,0 điểm). Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định về nguyên tắc bỏ phiếu như thế nào?
Gợi ý trả lời:
Về nguyên tắc bỏ phiếu, Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định như sau:
1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.
2. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.
3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.
6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.
7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.
8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.
Câu 3 (4,0 điểm). Bản thân ông/bà/anh/chị sẽ làm gì để đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Gợi ý trả lời:
  - Bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bầu cử.
  - Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân tham gia bầu cử.
  - Hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử.     -        - Thực hiện các nhiệm vụ khác gắn với công việc của người dự thi; tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân./.
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây