CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH LẦN THỨ XXIV NHIỆM KÌ 2020-2025

Quyết định về việc trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015- 2016

Thứ ba - 03/01/2017 08:19
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
 
*** Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2016
Số:34QĐ/HSV-YDTB  

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường
Năm học 2015- 2016
----------------
BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH
        - Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam;
        - Căn cứ biên bản họp ngày 13/12/2016 về việc xét trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015 - 2016 của BCH Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình;
        - Căn cứ tờ trình về việc trao tặngdanh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015 - 2016của Văn phòng Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình.
 
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1: Trao tặng giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015 - 2016 cho 191 sinh viên (Có danh sách kèm theo).
          Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3: Văn phòng Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình, các sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- TW HSV Việt Nam (để b/c);
- Đảng ủy - Ban Giám hiệu (để b/c);
- Ban Thường vụ tỉnh Đoàn;
- Ban Thường vụ Đoàn Trường;
- Lưu VP.
TM. BAN THƯ KÝ
HỘI SINH VIÊN ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 (Đã ký)
 
 
Đặng Thị Thu Hằng
 
DANH SÁCH SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016
(Kèm theo quyết định số  34QĐ/HSV-YDTB ngày 15/12/2016 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình)
TT Họ và tên Chi hội
 1.  
Đoàn Thị Thúy Huyền YHCT2
 1.  
Trần Diệu Thu Y2A
 1.  
Trần Thị Thu Hằng Y2A
 1.  
Lê Thị Phương Thảo Y2A
 1.  
Nguyễn Thị Lan Anh Y2A
 1.  
Đặng Thị Thêm Y2E
 1.  
Nguyễn Thị Phượng Y2E
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Anh Y2G
 1.  
Nguyễn Thanh Tâm Y2G
 1.  
Vũ Thị Nguyệt Y2G
 1.  
Nguyễn Văn Bình YHDP2
 1.  
Đỗ Thị Hồng Ngọc Y2G
 1.  
Phí Thị Thu Thảo YHCT2
 1.  
Nguyễn Thị Lan Y2F
 1.  
Tô Vũ Tâm YHCT2
 1.  
Nguyễn Chí Bảo YHCT2
 1.  
Nguyễn Nga Linh Y2F
 1.  
Hồ Thành Công Y2F
 1.  
Đỗ Bá Trung Y2I
 1.  
Lê Thị Ngọc Y2I
 1.  
Đinh Văn Nam Y2I
 1.  
Vũ Thị Thùy Linh Y2I
 1.  
Đỗ Thúy Hằng Y2I
 1.  
Lê Văn Đính Y2I
 1.  
Phạm Ngọc Thảo Y2I
 1.  
Đỗ Thị Minh Thắm Y2I
 1.  
Hoàng Diệu Hoa Y2I
 1.  
Hoàng Ngọc Huỳnh Y2I
 1.  
Nguyễn Thu Hương YHCT2
 1.  
Nguyễn Thị Lan Anh YHCT2
 1.  
Cao Thị Thu Huyền Y2H
 1.  
Phạm Thị Lan Anh Y2C
 1.  
Nguyễn Thị Phương Thảo Y2C
 1.  
Vi Hải Nhi Y2C
 1.  
Vũ Thị Diệu Y2C
 1.  
Phạm Thị An Trinh Y2C
 1.  
Vũ Thị Trang Y2H
 1.  
Nguyễn Thị Hà Y3E
 1.  
Nguyễn Tiến Hưng YHCT3
 1.  
Phạm Chí Công YHCT3
 1.  
Vũ Xuân Mạnh Y3I
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hương YHDP3
 1.  
Nguyễn Thị Dung YHDP3
 1.  
Bùi Thị Thúy YHDP3
 1.  
Trần Thị Hà YHDP3
 1.  
Lê Thị Minh Y3F
 1.  
Trần Nguyệt Phương Hoa Y3G
 1.  
Nguyễn Phương Ngọc Y3H
 1.  
Ngô Thị Thu Hiền Y3K
 1.  
Nguyễn Thị Kim Tuyến ĐD3B
 1.  
Trần Thị Lý Y3A
 1.  
Hoàng Thị Oanh Y3G
 1.  
Đào Ngọc Duy Y3G
 1.  
Trần Văn Hưởng Y3G
 1.  
Lâm Thị Hà Y3G
 1.  
Lê Thị Thu Nhung ĐD3A
 1.  
Đỗ Thị Lý ĐD3B
 1.  
Trần Thị Mai ĐD3B
 1.  
Nguyễn Thị Dung ĐD3B
 1.  
Lê Thị Thu Hiền ĐD3B
 1.  
Bùi Thị Hồng Nhung ĐD3A
 1.  
Hoàng Lan Anh ĐD3A
 1.  
Nguyễn Thị Dung ĐD3A
 1.  
Hà Thị Thanh Hà ĐD3B
 1.  
Phạm Thị Thương Y3A
 1.  
Lương Thị Hằng ĐD3B
 1.  
Nguyễn Quỳnh Trang Y3B
 1.  
Nguyễn Thu Hà YHCT3
 1.  
Trần Thị Huyền Y3H
 1.  
Bùi Quang Phúc Y3H
 1.  
Tô Thị Hoa ĐD3B
 1.  
Cao Thị Thảo YTCC3
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Hà Y3K
 1.  
Lương Thị Hương Y3H
 1.  
Nguyễn Hoàng Nam Y3K
 1.  
Ngô Thị Trang Y3K
 1.  
Vũ Thị Minh Hiếu Y3K
 1.  
Nguyễn Thị Hạnh Y3K
 1.  
Đinh Thị Anh Y3K
 1.  
Lê Thị Thế Y3I
 1.  
Phạm Thị Lan Y3K
 1.  
Dương Thị Thu Huyền Y3I
 1.  
Chu Thị Mỹ Y3I
 1.  
Mai Thu Trang Y3I
 1.  
Bùi Văn Thưởng YTCC3
 1.  
Trần Thị Vân Anh YTCC3
 1.  
Hồ Thùy Linh Y3B
 1.  
Phạm Thị Ngọc Lan YTCC3
 1.  
Đỗ Thùy Trang Y3H
 1.  
Phan Thành Minh Y3B
 1.  
Linh Thị Diệu Hiền Y3D
 1.  
Trần Thị Yến ĐD3A
 1.  
Nguyễn Thị Tố Vân ĐD3A
 1.  
Nguyễn Thị Trà ĐD3A
 1.  
Hoàng Minh Quang Y3H
 1.  
Hoàng Trọng Hiệp Y3H
 1.  
Phạm Thị Nhung ĐD3B
 1.  
Đinh Anh Tuấn YHCT3
 1.  
Nguyễn Thị Hương Y4C
 1.  
Đinh Thị Cúc Y4C
 1.  
Đinh Thị Thắm Y4C
 1.  
Lê Thị Dung Y4C
 1.  
Đỗ Thị Phương Y4C
 1.  
Tạ Thị Lan Anh Y4C
 1.  
Đỗ Thúy Nga Y4C
 1.  
Nguyễn Thị Ngân Y4E
 1.  
Lê Thị Phượng Y4E
 1.  
Bạch Thị Thành Tâm Y4E
 1.  
Trịnh Ngọc Phát Y4E
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Y4E
 1.  
Đặng Thị Nhung Y4E
 1.  
Lại Trung Dũng Y4E
 1.  
Nguyễn Duy Hùng Y4E
 1.  
Trần Thị Nguyệt Y4E
 1.  
Vũ Minh Hoàng Y4E
 1.  
Đặng Thị Hạnh YTCC4
 1.  
Trần Thị Khuyên YTCC4
 1.  
Sầm Thu Thảo YTCC4
 1.  
Phạm Thị Thắm Dược4
 1.  
Nguyễn Quang Anh Y4F
 1.  
Nguyễn Thị Phương Y4E
 1.  
Phạm Quỳnh Mai Y4F
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Huế Y4D
 1.  
Đặng Thị Thủy Y4D
 1.  
Nguyễn Tú Chinh Y4D
 1.  
Trần Thị Hương ĐD4
 1.  
Phạm Khánh Chi YTCC4
 1.  
Phạm Thị Út Trinh YTCC4
 1.  
Phạm Thị Linh Thùy YTCC4
 1.  
Đỗ Thị Tình Y4A
 1.  
Nguyễn Minh Châu Y4G
 1.  
Hà Thị Thanh Nhàn Y4G
 1.  
Nguyễn Thị Vân Anh Y4G
 1.  
Lã Thị Thùy Y4G
 1.  
Đặng Thị Phương Anh YHCT4
 1.  
Nguyễn Mạnh Cường YHCT4
 1.  
Phạm Thùy Linh YHCT4
 1.  
Trần Thị Trang YHCT4
 1.  
Bùi Thị Tuyết ĐD4
 1.  
Nguyễn Thị Thắm Dược4
 1.  
Phạm Thị Ánh Tuyết Dược4
 1.  
Lê Thị Lúa Dược4
 1.  
Ngô Minh Hải YHDP4
 1.  
Phạm Nhất Sinh YHDP4
 1.  
Hoàng Khánh Linh Y4D
 1.  
Lê Thị Quỳnh Nga Y4A
 1.  
Phạm Thị Linh ĐD4
 1.  
Đoàn Thị Huê ĐD4
 1.  
Bùi Thị Nguyệt ĐD4
 1.  
Lê Thị Nương ĐD4
 1.  
Hoàng Thị Thanh Tâm Y4H
 1.  
Mào Yến Giang Y4H
 1.  
Nguyễn Thị Duyên Y4B
 1.  
Hoàng Văn Dũng YHCT4
 1.  
Đào Thị Thảo YHCT4
 1.  
Nguyễn Thị Huyền Trang YHCT4
 1.  
Bùi Thị Thùy Trang YHCT4
 1.  
Phạm Đình Giáo YHCT4
 1.  
Trần Huy Hùng YHCT4
 1.  
Nguyễn Thu Hà YHCT4
 1.  
Trần Thị Thúy YHCT4
 1.  
Tạ Minh Thảo YHCT4
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Diệp Y4C
 1.  
Mai Thị Hồng Ánh YHDP4
 1.  
Hà Phương Loan Y5D
 1.  
Nguyễn Xuân Hào Y5F
 1.  
Bùi Quốc Hưng YHCT6
 1.  
Hoàng Phó Tùng Y5A
 1.  
Lê Thị Văn Y6F
 1.  
Lê Thị Chinh YHCT5
 1.  
Trần Thị Huyền Y5B
 1.  
Đinh Công Minh Y5F
 1.  
Đỗ Thị Thu Hương Y5B
 1.  
Bùi Thanh Oai Y5H
 1.  
Nguyễn Thị Kim Anh YHDP5
 1.  
Trương Thị Thu Hằng Y5H
 1.  
Phạm Thị Hiên Y5C
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Minh Y5D
 1.  
Nghiêm Thị Thu Hà Y6H
 1.  
Phạm Văn Dim Y6K
 1.  
Trần Thị Thu Hà Y6H
 1.  
Nguyễn Mạnh Tường Y6H
 1.  
Tống Hải Yến Y6H
 1.  
Nguyễn Ngọc Anh Y5F
 1.  
Đoàn Văn Ánh Y5H
 1.  
Đỗ Thị Như Hoa Y5F
 1.  
Trần Thị Thảo Y5F
 1.  
Trần Thị Huệ Y5F
 1.  
Hoàng Thị Lan Anh YHCT5B
 1.  
Lê Thị Phương YHDP6
 1.  
Trần Mạnh Quyền YHDP6
                                                                 
                                                                                                                    V
ĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN
 

 
 Từ khóa: thái bình, sinh viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây