TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

Nghị quyết Đại hội Đảng XII với Thanh niên Việt Nam

Thứ hai - 01/05/2017 13:12
Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đoàn TNCS HCM và tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ rõ ý chí quyết tâm bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của dân tộc và thế hệ trẻ.
img 916
(Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng)
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Chính vì vậy, Đảng ta luôn giáo dục, bồi dưỡng tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc.
 
Qua 11 kỳ đại hội Đảng toàn quốc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước Đảng và nhân dân. Phía trước thanh niên Việt Nam là những cơ hội và thách thức lớn của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoạch định những chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, trong đó có việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên. Đồng thời, thanh niên cũng sẽ là nhân tố quan trọng, xung kích thực hiện những nhiệm vụ chiến lược đó.
 
Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của thanh niên, đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ; lịch sử đã khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên; thanh niên là rường cột của nước nhà, là tương lai của đất nước.
 
 Những ngày đầu năm 2016, trong không khí rộn ràng của một mùa xuân mới, nhân dân và thanh niên cả nước hướng về thủ đô Hà Nội, dõi theo và kỳ vọng ở một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Với 1510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên tham dự, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/01/2016 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Thủ đô Hà Nội.
 
 Trong bản báo cáo của BCH TƯ về những tư tưởng và nội dung cốt lõi nhất của các văn kiện đại hội do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Đoàn chủ tịch trình bày, những thành tựu mà đất nước ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng sau 30 năm đổi mới và 5 năm thực hiện NQ Đại hội XI được đánh giá đầy đủ.
 
 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu hướng phát triển của lịch sử; thành tựu từ những kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.
 
Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của thanh niên, đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ; lịch sử đã khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên; thanh niên là rường cột của nước nhà, là tương lai của đất nước.
 
 Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn đã có bài tham luận quan trọng với chủ đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”. Thanh niên Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác, kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước luôn phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng vươn lên không quản ngại gian khổ, hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 Trong giai đoạn hiện nay, thanh niên đang ngày càng ra sức rèn luyện để bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp nhằm hướng tới xây dựng một lớp thanh niên có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. 5 năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức; hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và là xu thế lớn, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh. Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á đã trở thành một cộng đồng, tiếp tục là trung tâm phát triển năng động có vị trí địa lý, kinh tế, chính trị chiến lược ngày càng quan trọng; đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt.
 
 Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, nước ta sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Thời cơ, vận hội phát triển mở ra rộng lớn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
 
Những lá phiếu tín nhiệm đã chính thức bầu ra những đảng viên ưu tú, tiêu biểu nhất về trí tuệ và năng lực vào BCH TƯ khóa mới, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 nhiệm kỳ đại hội đã được bỏ.
 
1.510 đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng đã bầu BCH TƯ Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó, có 180 đồng chí ủy viên TƯ chính thức và 20 đồng chí ủy viên TƯ dự khuyết; độ tuổi bình quân BCH TƯ mới là 53, trong đó, có 2 ủy viên chính thức 40 tuổi và 1 ủy viên dự khuyết 38 tuổi; tỷ lệ cán bộ dân tộc gần 8,5%, tỷ lệ nữ chiếm 10%. Đa số các ủy viên chính thức tham gia BCH TƯ Đảng lần đầu về cơ bản đều đủ tuổi để tham gia được 2 khóa hoặc tối thiểu cũng để tham gia trọn 1 khóa.
 
Danh sách Bộ Chính trị với 19 đồng chí cũng đã được đánh giá là trẻ hóa nhiều hơn với 7 đồng chí tái cử, 12 đồng chí được bầu mới; trong đó, có đồng chí sinh năm 1970. Kết quả này đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao của các đại biểu và nhân dân cả nước.
 
Đại hội lần này đã được đánh giá cao bởi tỷ lệ trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo; theo số liệu thống kê, số lượng ủy viên TƯ sinh từ năm 1970 trở về sau chiếm 21% BCH TƯ Đảng. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn đã được bầu làm ủy viên chính thức BCH TƯ Đảng; đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã được bầu làm ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, đồng thời là ủy viên TƯ trẻ nhất.
 
 Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5% - 7%/ năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 – 3.500 USD; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 35% GDP; bội chi ngân sách nhà nước vào khoảng 4% DGP; năng suất các nhân tố tổng hợp TFP đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 – 35%; năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5% một năm; tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 – 1,5% một năm; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 – 40% một năm. Về xã hội, đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65 – 70% một năm, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 9 – 10 bác sĩ và trên 26,5% giường bệnh trên một vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1 – 1,5% một năm. Về môi trường, đến năm 2020, 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và 85% chất thải nguy hại, 95 – 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. 
 
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế, xã hội cần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đặc biệt, chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
- Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
 
- Hai, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 
- Ba, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; chú trọng CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công.
 
- Bốn, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát triển đất nước, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại, tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
 
- Năm, thu hút phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, tăng cường quản lý xã hội, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
- Sáu, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
 
 Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng khóa XI tại đại hội đã nêu rõ những nhiệm vụ để phát huy lực lượng thanh niên là đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước; xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ; có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS HCM làm nòng cốt và phụ trách.
 
 Ngay sau khi Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc về học  tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, BTV TƯ Đoàn đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và Chương trình hành động của Đoàn TNCS HCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chương trình hành động đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm:
 
- Chương trình 1: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.
 
- Chương trình 2: Phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.
 
- Chương trình 3: Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội.
 
- Chương trình 4: Nâng cao năng lực phụ trách Đội TNTP HCM; tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
 
- Chương trình 5: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại thanh niên, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
 
 Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đoàn TNCS HCM và tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ rõ ý chí quyết tâm bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của dân tộc và thế hệ trẻ.

Nguồn tin: Lược trích tài liệu Ban Tuyên giáo TƯ Đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây