TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019

Thứ sáu - 28/09/2018 06:42
Kính gửi các Chi đoàn, Chi Hội, Câu lạc bộ trong toàn trường Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường.
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
 
***
Số: 13 -CTr/HSV
 
Thái Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2018
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019

Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2018 - 2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2018 - 2019 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình; Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2018 - 2019 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình xây dựng Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019 với những nội dung như sau:
I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: Năm Sinh viên sáng tạo
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2020; hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Xây dựng và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Y Dược Thái Bình khóa X. Triển khai các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Y Dược Thái Bình.
2. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên. Tiếp tục triển khai phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hội viên, sinh viên. Chú trọng giáo dục truyền thống, lịch sử gắn với kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2019). Nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, bản lĩnh chính trị, tự hào về truyền thống của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Hội trong hội viên, sinh viên.
3. Phát huy tiềm năng sáng tạo của sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học; Phát huy sáng tạo của sinh viên trên nhiều loại hình hoạt động, tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động tình nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
4. Chú trọng và đẩy mạnh việc triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt trong sinh viên; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông về phong trào; có các biện pháp cụ thể hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt.  
5. Tăng cường phát triển, chú trọng công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.
II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. 100% Hội viên  được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2020.
2. 100% các Chi hội tổ chức hoạt động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
3. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động cụ thể giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên; 100% Chi hội tham gia hưởng ứng.
4. 100% Chi hội Sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng tiêu chí cụ thể để công nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Phấn đấu có 02 Chi hội đạt danh hiệu Tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh; 80 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh; 06 Chi hội đạt danh hiệu Tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, 150 sinh viên đạt danh hiệu“Sinh viên 5 tốt” cấp Trường; Phấn đấu có sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.
5. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, thu hút ít nhất 500 sinh viên tham gia hưởng ứng, phấn đấu ít nhất 15 ý tưởng sinh viên nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên.
6. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; 100% Chi hội sinh viên tham gia hưởng ứng.
7. Mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày hoạt động tình nguyện. Phấn đấu ít nhất 30000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện.
8. Vận động ít nhất 05 đơn vị trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Phong trào Sinh viên 5 tốt
1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”
- Tổ chức xét chọn, tuyên dương sinh viên, tập thể sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2017 - 2018. Giới thiệu các sinh viên xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh, cấp Trung ương.
- Triển khai hướng dẫn triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 - 2020 và quy định xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương giai đoạn 2018 - 2023. Ban hành tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường nhiệm kỳ 2018 - 2020 (Hoàn thành tháng 10/2018).
- Đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông về phong trào thông qua trang thông tin điện tử: www.doanhoi.svydtb.edu.vn,  mạng xã hội Facebook Sinh viên Y Dược Thái Bình; nâng cao chất lượng chuyên mục “Sinh viên 5 tốt” trên website Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường; Tuần báo Sinh viên tăng cường đăng tải tin, bài viết về phong trào “Sinh viên 5 tốt” trên các số của Bản tin Sinh viên Y Dược Thái Bình và các chương trình truyền thanh của CLB Truyền thanh sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Trường.
- Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tìm hiểu về phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Truyền thông, giới thiệu để sinh viên tham gia các hoạt động rèn luyện các tiêu chí “Sinh viên 5 tốt” ngay từ đầu năm học, chú trọng đối tượng là sinh viên năm thứ nhất.
- Rà soát, có biện pháp hỗ trợ sinh viên đang phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tổ chức các buổi diễn đàn về phong trào “Sinh viên 5 tốt” với sự tham gia của sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” để tuyên truyền, thảo luận, xây dựng lộ trình phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
- Chủ động liên hệ và phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” các cấp trong học tập, thực tập, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.
1.2. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong
- Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong cán bộ Hội Sinh viên chủ chốt cấp Trường (Tháng 01/2019 đến tháng 4/2019). Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2020 trong sinh viên.
- Xây dựng và triển khai đề án “Giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống cho sinh viên”, tập trung triển khai các nội dung: Thiết kế các sản phẩm truyền thông giới thiệu các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên website Đoàn Thanh niên -  Hội Sinh viên Trường nhân các ngày lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng, Đoàn, Hội và của Nhà trường.
- Phối hợp Đoàn Thanh niên Trường tổ chức tuyên truyền cho sinh viên tham gia đăng ký dự thi Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
- Tổ chức đợt thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2020; tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2019); phối hợp BCH Đoàn Thanh niên trường tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019); Phát động phòn trào thi đua chòa mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang web của ĐTN – HSV Trường và Facebook “Sinh viên Y Dược Thái Bình”. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng hội viên, sinh viên điển hình, có việc làm tốt.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2019 (Tháng 4/2019).
- Tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, lòng yêu nước trong hội viên, sinh viên; tổ chức đa dạng các loại hình văn hóa nghệ thuật trong sinh viên, các hội diễn, liên hoan văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng nhằm giúp cho sinh viên nâng cao ý thức về trách nhiệm của bản thân với đất nước, gia đình, nhà trường và xã hội.
- Tổ chức đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, văn hóa ứng xử cho hội viên, sinh viên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ hội, hội viên.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đến hội viên, sinh viên. Kịp thời trang bị kỹ năng, cung cấp thông tin, kiến thức lý luận cần thiết để hội viên, sinh viên chủ động sàng lọc, phản bác, đấu tranh trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.
- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường tổ chức các hoạt động:
+ Học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong hội viên, sinh viên; học tập 6 bài học lý luận chính trị cho sinh viên.
+ Tiến hành rà soát, kiện toàn lại các tổ, đội, nhóm nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong sinh viên. Phát huy công nghệ thông tin, mạng xã hội để truyền tải thông tin và nắm bắt kịp thời tư tưởng, tình cảm của sinh viên.
+ Triển khai về các Chi hội tích cực đóng góp xây dựng Công trình Thanh niên chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường ĐH Y Dược Thái Bình.
- Triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho sinh viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
- Giáo dục truyền thống, lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc  thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và thành lập Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2019); Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2019); Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Tổ chức các hoạt động giúp sinh viên tìm hiểu các sự kiện lịch sử, truyền thống cách mạng. Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ và các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc; Vận động hội viên, sinh viên tham gia chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”, “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Tổ chức các cuộc thi thực hiện các sản phẩm truyền thông về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi -  tôi yêu đồng bào tôi”, “Tự hào Việt Nam”, “Tôi yêu Việt Nam”, tuyên truyền trên internet,…
- Tổ chức cho sinh viên rèn luyện, thực hiện thường xuyên “10 thói quen tốt trong sinh viên”. Phát huy tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu, các “Sinh viên 5 tốt” trong tham gia xây dựng hình mẫu sinh viên Việt Nam.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, sức khỏe, giới tính, tình yêu, hôn nhân và gia đình; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các kênh thông tin truyền thông để định hướng lối sống đẹp cho sinh viên. Tận dụng các phương tiện truyền thông tuyên truyền những hình ảnh đẹp trong văn hóa ứng xử, chấp hành pháp luật trong sinh viên.
1.3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học
- Triển khai cuộc vận động “ Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo” của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trong Hội viên, sinh viên Nhà trường.
- Tổ chức các cuộc thi học thuật giúp sinh viên củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, tổ chức chương trình Olympic Y học lần thứ V chủ đề Ngoại khoa (Từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2018).  
- Phối hợp với các phòng ban chức năng trong Trường tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cho sinh viên, các chương trình sinh viên nghiên cứu khoa học, tổ chức chương trình “Nhà khoa học trẻ” lần thứ Nhất năm 2018 (Từ tháng 11 đến tháng 12/2018), tổ chức “Lớp tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019”(Tháng 3/2019). Vận động nguồn đầu tư, tham mưu sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học của Nhà trường cho các giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, khuyến khích, động viên sinh viên tham gia tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu khoa học.
- Biểu dương, tôn vinh sinh viên đạt kết quả cao trong nghiên cứu khoa học, các hội nghị, cuộc thi về học thuật của Trường, khu vực, toàn quốc và quốc tế.
- Chỉ đạo các câu lạc bộ Học tích cực, Khoa học trẻ, Một sức khỏe tổ chức các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn, tinh thần cầu tiến trong học tập cho sinh viên, phát huy tinh thần hiếu học, tự học, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập.
- Củng cố, phát triển, mở rộng diện tập hợp của các câu lạc bộ, đội nhóm học thuật ở từng đơn vị; phát huy vai trò của Hội trong việc kết nối giảng viên trẻ trong việc tư vấn, hỗ trợ hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật.
- Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên sử dụng và chia sẻ ý tưởng sáng tạo trên Cổng Thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam và tải ứng dụng di động “Sáng tạo trẻ” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
- Vận động, tìm kiếm, hỗ trợ học bổng cho sinh viên khó khăn, sinh viên khuyết tật, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; Tập hợp các nguồn hỗ trợ và tiếp nhận các thông tin đề nghị hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.
- Tăng cường kết nối giữa sinh viên, cựu sinh viên và đơn vị sử dụng lao động để tư vấn, hỗ trợ sinh viên về kiến thức thực tiễn, kỹ năng, nguồn lực phục vụ học tập, sánh tạo và khởi nghiệp.
- Đẩy mạnh xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên; tham mưu cấp ủy, lãnh đạo nhà trường xây dựng hệ thống tài liệu mở, không gian tự học, học nhóm để sinh viên có môi trường học tập, giao lưu.
1.4. Sinh viên rèn luyện thể chất
- Chỉ đạo tổ chức Ngày hội TDTT “Thanh niên khỏe” lần thứ II năm 2019 và các hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ: Hội khỏe Phù Đổng, Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 09/01; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03.
- Xây dựng, phát huy, củng cố các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao của sinh viên; tham mưu với Nhà trường về việc ưu tiên sử dụng các công trình thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe cho sinh viên; liên hệ, giới thiệu các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao cho sinh viên. Khen thưởng, động viên kịp thời những sinh viên đạt thành tích cao trong thể dục thể thao.
- Tổ chức “Giải bóng đá các Câu lạc bộ” lần thứ I năm học 2018 – 2019 (Tháng 9/2018); Chỉ đạo CLB Bóng đá trực thuộc Hội Sinh viên trường tổ chức các Giải bóng đá thường niên các khối, khoa; Tổ chức giải bóng đá “Đồng hương Sinh viên Y Dược Thái Bình” lần thứ I năm học 2018 - 2019 (Tháng 12/2018).
- Khuyến khích các hoạt động liên kết giữa các Câu lạc bộ của các trường tạo sân chơi rộng rãi , đa dạng hơn cho sinh viên.
1.5. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
- Triển khai hưởng ứng và tổ chức các phong trào tình nguyện theo chiến dịch như: “Mùa hè xanh”, “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa đông”, ...
- Triển khai tổ chức chương trình Ấm áp vùng cao lần thứ VII năm học 2018 - 2019 (Tháng 1/2019), chương trình “Tiếp sức mùa thi 2019” (Tháng 6,7/2019)
- Chỉ đạo các Chi hội sinh viên tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện 2019; các hoạt động tổng kết 17 năm phong trào thanh niên tình nguyện.
- Hội Sinh viên Trường thực hiện các công trình sinh viên tình nguyện phát huy chuyên môn của sinh viên chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 - 09/01/2019).
- Đẩy mạnh hoạt động của các đội sinh viên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tổ chức các hoạt động giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông.
- Tuyên truyền, vận động sinh viên hiến máu tình nguyện, làm nòng cốt vận động nhân dân cùng tham gia. Duy trì các ngày hội hiến máu tình nguyện, thành lập và duy trì các mô hình “Ngôi nhà nhóm máu”, “Hiến máu lưu động”.
- Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng diễn đàn, phần mềm trong kết nối hoạt động tình nguyện của sinh viên; tăng cường kết nối các đội nhóm sinh viên tình nguyện ngoài Đoàn - Hội.
1.6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế
- Tổ chức giao lưu giữa sinh viên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Mozambique đang học tập tại trường Đại học Y Dược Thái Bình.
- Triển khai, kêu gọi sinh viên tham gia dự thi Olympic Tiếng Anh Học sinh, Sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai tổ chức.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; các kiến thức pháp luật, các thông lệ quốc tế; trang bị cho sinh viên các kỹ năng, bản lĩnh và tính chủ động trong hội nhập quốc tế.
- Hỗ trợ duy trì và đổi mới hoạt động của Câu lạc bộ Tiếng Anh, xây dựng diễn đàn giúp sinh viên trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ. Chỉ đạo CLB Tiếng Anh trực thuộc Hội Sinh viên trường xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Olympic Tiếng Anh cấp trường lần thứ I năm học 2018 - 2019.
- Đẩy mạnh ứng dụng internet và khai thác những điểm tích cực của mạng xã hội trong việc tạo sân chơi cho sinh viên Việt Nam với sinh viên khu vực và quốc tế; chia sẻ thông tin, giao lưu với sinh viên quốc tế thông qua các công cụ giao lưu trực tuyến.
- Thông báo và hướng dẫn cụ thể cho sinh viên Nhà trường về cách thức tham gia các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên quốc tế. Tổ chức huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, lồng ghép các hoạt động rèn luyện kỹ năng xã hội trong các hoạt động của Hội; Giới thiệu, trang bị những kỹ năng hội nhập quốc tế cần thiết cho sinh viên.
2. Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên
- Tham mưu với Nhà trường tạo cơ chế hỗ trợ học phí, kinh phí nghiên cứu khoa học, điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Triển khai hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường”, tổ chức các hoạt động chăm lo sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.
- Tổ chức chương trình Chào tân sinh viên “Cháy mãi đam mê” năm học 2018 - 2019, liên hệ và phối hợp các đơn vị để trao các học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2018 - 2019 cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Xây dựng chương trình tọa đàm hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng thị trường lao động.
- Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích; Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho hội viên, sinh viên trong trường.
3. Chương trình Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động, truyền thống 69 năm phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; phát huy các gương “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng”, tấm gương cán bộ Hội tiêu biểu trong việc tuyên truyền về Hội Sinh viên Việt Nam.
- Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động Hội Sinh viên Trường; cơ chế phối hợp giữa Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên Trường. Đánh giá hiệu quả trong hoạt động của cán bộ Hội thông qua các chiến dịch, chương trình, dựa vào đó đưa ra được những điều chỉnh phù hợp và kịp thời.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý về tổ chức, cán bộ, hội viên, sinh viên.
- Tăng cường công tác kiểm tra theo các chuyên đề, lĩnh vực công tác, chú trọng kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra với công tác thi đua khen thưởng của Hội.
- Chỉ đạo các Chi hội tổ chức Đại hội Chi hội, báo cáo tình hình hoạt động năm học 2017 - 2018 và xây dựng chương trình hoạt động năm học 2018 – 2019 (Tháng 9 - 11/2018); Thành lập các Chi hội sinh viên năm thứ Nhất, phát thẻ hội viên cho các tân hội viên Hội Sinh viên Nhà trường.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. BCH Hội Sinh viên Trường:
- Trên cơ sở chương trình công tác năm học, ban hành các hướng dẫn, chỉ đạo các Chi hội triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, quan trọng.
- Phối hợp Đoàn Thanh niên Trường tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả.
- Tổ chức kiểm tra học kỳ, năm học và kiểm tra chuyên đề. Đổi mới công tác chỉ đạo, công tác thi đua, khen thưởng, công tác thông tin, tuyên truyền.
- Khen thưởng các cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2018 - 2019 và các hoạt động trọng tâm, quy mô cấp trường.
2. Các đơn vị trực thuộc:
- Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019; Các Chi hội, các Câu lạc bộ trong toàn Trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với đơn vị mình.
- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động và nội dung trọng tâm của Hội sinh viên Trường, tham gia hiệu quả các hoạt động cấp trường.
- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, phát triển và quản lý hội viên.
3. Công tác thông tin, báo cáo
Các chương trình hành động, kết quả triển khai các hoạt động; các báo công văn và báo cáo thường xuyên gửi về Văn phòng Hội Sinh viên trường từ 17h đến 18h các ngày trong tuần, đồng thời gửi bản mềm qua Email: vanphongdtnhsvydtb@gmail.com
Liên hệ đồng chí: Nguyễn Thị Linh - UV Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường SĐT: 01647634019./.
 
Nơi nhận:
- TW HSV Việt Nam (để b/c);
- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (để b/c);
- Ban Thường vụ Đoàn Trường (p/h chỉ đạo);
- Các Chi hội, các CLB (đề t/h);
- Lưu VP.
TM. BAN THƯ KÝ
CHỦ TỊCH
 
 
 (Đã ký)
 

Trịnh Thành Vinh
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây