TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019

Thứ sáu - 28/09/2018 06:46
Kính gửi các Chi đoàn, Chi Hội, Câu lạc bộ trong toàn trường Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường.
TỈNH ĐOÀN THÁI BÌNH
BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Số: 15 -CTr/ĐTN  
  Thái Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2018
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên
năm học 2018 - 2019
-------------
 
          Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019 của Trung ương Đoàn; Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên trường học.
          2. Phối hợp Hội Sinh viên Trường tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Phối hợp triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; phối hợp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; phối hợp xây dựng và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình khóa X.
          3. Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Xây dựng và triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Y Dược Thái Bình khóa XXVIII.
          4. Tổ chức các hoạt động có hiệu quả hưởng ứng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
          5. Triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trường học trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp.
          6. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học. Thực hiện các chủ trương mới về xây dựng Đoàn; chủ trương “1+1”, chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022, hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
          1. 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội các cấp.
          2. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 100 ý tưởng, sáng kiến trong đó có ít nhất 25 ý tưởng sinh viên nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên.
          3. BCH Đoàn Trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động cấp trường về sáng tạo dành riêng cho sinh viên và 100% Chi đoàn tham gia hoặc tổ chức ít nhất 01 hoạt động về sáng tạo dành riêng cho sinh viên.
          4. BCH Đoàn Trường tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2019 và 100% Chi đoàn có ít nhất 01 đội hình tham gia vào đội hình chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2019.
          5. BCH Đoàn Trường tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp và 100% Chi đoàn tham gia hưởng ứng hoạt động.
          6. Vận động ít nhất 05 quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên.
          7. Giới thiệu ít nhất 75 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phấn đấu 40 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
III. NỘI DUNG GIẢI PHÁP
          1. Công tác giáo dục
          1.1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp tăng cương giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022” bằng các bài chuyên đề thường xuyên đăng tải trên website: http://doanhoi.svydtb.edu.vn và trang Facebook: Sinh viên Y Dược Thái Bình.
          1.2. Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các bài chuyên đề thường xuyên đăng tải trên website: http://doanhoi.svydtb.edu.vn và trang Facebook: Sinh viên Y Dược Thái Bình. Đưa nội dung đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi đoàn. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký học tập và làm theo các nội dung cụ thể trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, tuyên dương, phát huy các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của đơn vị.
          1.3. Nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn trên mạng Internet. Triển khai Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019. Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị phù hợp với đoàn viên, thanh niên trong trường học.
          1.4. Triển khai Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình”, tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giao lưu với các tấm gương học sinh, sinh viên vượt khó, đạt thành tích cao, thành đạt.
          1.5. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các diễn đàn, tọa đàm, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm… nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn và các ngày kỷ niệm của Nhà trường, địa phương. Thường xuyên tổ chức các chương trình đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích văn hóa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ… Tổ chức các hoạt động có tính giáo dục đồng loạt vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, của quê hương Thái Bình, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội cho các sinh viên.
          1.6. Thường xuyên, kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Duy trì các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở vùng biên giới, hải đảo. Tham gia các hành trình vì biển đảo quê hương.
          1.7. Triển khai đồng loạt Ngày pháp luật tại các cơ sở đoàn gắn với sinh hoạt chi đoàn. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, cung cấp những kiến thức pháp luật cần thiết cho sinh viên “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thông qua các hội thi, hội thao, tọa đàm, vận động sinh viên thực hiện nghiêm nội quy, quy chế nhà trường.
          1.8. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành thói quen tốt cho sinh viên. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên trường học chia sẻ, học tập những câu chuyện đẹp thông qua thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; hình thành thói quen thường xuyên đọc sách trong sinh viên. Tham gia diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” nhằm chia sẻ việc xây dựng những tình bạn đẹp, kỹ năng xử lý tình huống để tránh bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, hạn chế hành vi bạo lực học đường.
          1.9. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng; kịp thời định hướng dư luận cho thanh niên trường học trên giảng đường, trên mạng internet, trên website: http://doanhoi.svydtb.edu.vn, trên trang Facebook: Sinh viên Y Dược Thái Bình; thông qua việc thành lập hệ thống cộng tác viên ở các cấp; duy trì các câu lạc bộ, nhóm nắm bắt, thăm dò dư luận và thường xuyên có báo cáo chuyên đề về nắm bắt, định hướng dư luận.
          1.10. Chủ động, sáng tạo trong xây dựng, thiết kế các ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền, giáo dục trực quan và tuyên truyền trên website doanhoi.svydtb.edu.vn , facebook: Sinh viên Y Dược Thái Bình,…
          2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng
          2.1. Hưởng ứng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm
          2.1.1. Phối hợp với Hội Sinh viên Trường tổ chức “Ngày hội Chào tân sinh viên” năm học 2018 - 2019 tạo sân chơi giúp các bạn tân sinh viên giao lưu với các sinh viên khóa trên, tạo không khí vui tươi cổ vũ phong trào học tập và rèn luyện năm học mới.
          2.1.2. Tổ chức Lễ kỷ niệm Chào mừng 69 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2019); 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019; Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2019).
          2.1.3. Xây dựng công trình thanh niên “Sân khấu ngoài trời” nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
          2.2. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”
          2.2.1. Tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ để đoàn viên, thanh niên trường học tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Vận động mỗi đoàn viên, thanh niên trường tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học.
          2.2.2. Tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện: Chương trình “Ấm áp vùng cao” lần thứ thứ VII năm học 2018 – 2019; chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019; chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”. Chú trọng tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện hoạt động tại các xã khó khăn của tỉnh, của đất nước.
          2.2.3. Tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội, tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc trong xã hội. Phát huy có hiệu quả kiến thức chuyên môn của đoàn viên, thanh niên trường học trong hoạt động tình nguyện như: Tổ chức các lớp chuyên đề về chuyên môn ngành Y Dược; xây dựng công trình thanh niên kỷ niệm 50 năm thành lập Trường; dạy tiếng Anh; củng cố kiến thức văn hóa cho thanh thiếu niên,… Khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm tại một địa bàn, giải quyết triệt để vấn đề trên địa bàn. Tăng cường kết nối, định hướng và hỗ trợ cho các tổ chức tình nguyện của sinh viên, đặc biệt là các tổ chức tình nguyện tự nguyện tự phát. Đảm bảo các đội hình tình nguyện được tập huấn kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn, quán triệt nghiêm tinh thần kỷ luật, đoàn kết; các hoạt động tình nguyện có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn trường có đội hình tình nguyện với Đoàn tại địa phương.
          2.2.4. Khuyến khích tổ chức hoạt động tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến về nội dung, phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện phù hợp với khả năng của đoàn viên, thanh niên trường học và đáp ứng được yêu cầu đặt ra từ thực tiễn xã hội. Hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến vào thực hiện hoạt động tình nguyện của đơn vị.
          2.1.5. Tổ chức các hoạt động tình nguyện cho sinh viên quốc tế đang học tập tại Trường.
          2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
          2.2.1. Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẻ thông tin, cụ thể hóa các ý tưởng, sáng kiến qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”. Khuyến khích sinh viên tham gia hệ tri thức Việt số hóa.
          2.2.2. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cho sinh viên, các chương trình sinh viên nghiên cứu khoa học, tổ chức chương trình “Nhà khoa học trẻ” lần thứ Nhất năm 2018, tổ chức “Lớp tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019”. Bình chọn và trao các giải thưởng đoàn viên, thanh niên tài năng trong học tập, nghiên cứu khoa học.
          2.2.3. Tổ chức chương trình Olympic Y học lần thứ IV chủ đề Ngoại khoa và các cuộc thi Olympic y học, rung chuông vàng cấp câu lạc bộ tạo điều kiện giao lưu kiến thức Y - Dược cho các đoàn viên, thanh niên toàn trường.
          2.2.4. Tổ chức các hội thi, cuộc thi, các Ngày hội sáng tạo để cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ, sinh viên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến trong đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; đề xuất các giải pháp kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, tổ chức, điều hành công việc, thực hiện các thao tác nghiệp vụ. Vận động đoàn viên, thanh niên trường học tham gia tích cực chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018.
          2.2.5. Khuyến khích sinh viên đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về giải pháp có giá trị thực tiễn cao, giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, các vấn đề xảy ra trong thực tiễn cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.
          2.2.6. Phối hợp với các phòng ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc phát triển các ý tưởng, sáng kiến của sinh viên, giảng viên trẻ đi vào thực tiễn; thúc đẩy tinh thần học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, sản phẩm khoa học, công nghệ, mô hình quản lý mới,…
          2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”
          2.3.1. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trường học trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò của nhà giáo trẻ, sinh viên trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cốt cán trong nắm bắt , phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận cho học sinh, sinh viên, kịp thời báo cáo khi có các vụ việc phát sinh liên quan đến đoàn viên, thanh niên trong trường học. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhà giáo trẻ, học sinh, sinh viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.
          2.3.2. Tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên trường học hướng về biên giới, hải đảo của Tổ quốc, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia: tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình trên địa bàn trường, đơn vị trú chân có cán bộ, chiến sỹ đang công tác ở khu vực biên giới, hải đảo; các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các trường học với các đơn vị lực lượng vũ trang. Triển khai chương trình “Xuân biên giới - Tết biển đảo”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, chương trình “Sinh viên với biển đảo Tố quốc”. Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân; khuyến khích đoàn viên, thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, công trình nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề cấp thiết tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
          2.3.3. Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn dân cư, trường học.
          3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên
          3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”
          3.1.1. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh hoàn thành tiêu chí học tập trong các phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Phối hợp với Hội Sinh viên Trường tổ chức cho Sinh viên đăng ký thực hiện các tiêu chí ngay từ đầu năm học.
          3.1.2. Duy trì các câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ tài liệu nghiên cứu, học tập cho sinh viên qua hệ thống tài liệu mở, thư viện trực tuyến, không gian sáng tạo khoa học, công nghệ.
          3.1.3. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh: phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội; tổ chức buổi trao đổi, chương trình ngoại khóa thực hành tiếng anh; triển khai hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc; hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện tiếng Anh chuyên ngành. Khuyến khích tổ chức các hoạt động sử dụng đa dạng ngôn ngữ nước ngoài cho sinh viên theo ngành học.
          3.1.4. Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng, giải thưởng hỗ trợ đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho sinh viên. Chú trọng hỗ trợ sinh viên khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế. Tổ chức hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ Sinh viên mới nhập học. Tổ chức Chương trình trao quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
          3.1.5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhà giá trẻ, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; quan tâm đến giáo viên trẻ. Tăng cường tập huấn, trao đổi kinh nghiệp, đăng bài báo khoa học, khuyến khích giảng viên trẻ, sinh viên đăng ký và phấn đấu có các công trình khoa học được công bố quốc tế, các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế.
          3.2. Chương trình “Đồng thành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”
          3.2.1. Đổi mới các hoạt động tư vấn mùa thi, tư vấn hướng nghiệp cho Đoàn viên, thanh niên Trường. Chú trọng cập nhật, cung cấp thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm thêm và việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.
          3.2.2. Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp; nâng cao tính hiệu quả, chất lượng hoạt động các trung tâm giới thiệu việc làm, trung tâm hỗ trợ sinh viên của Đoàn, Hội; tăng cường hợp tác giữa Đoàn trường với các trung tâm giới thiệu việc làm, các nhà tuyển dụng, các sàn giao dịch việc làm. Phối hợp triển khai chương trình tập sự tại các bệnh viện, cơ quan, tổ chức đối với sinh viên năm cuối trong Trường; hỗ trợ các gương “Sinh viên 5 tốt” kiến tập, thực tập, việc làm sau khi tuyên dương, tốt nghiệp.
          3.2.3. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin về kIến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên. Triển khai có hiệu quả các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khới nghiệp đến năm 2025".
          3.2.4. Tổ chức các cuộc thi, chương trình tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên. Vận động nguồn lực, tìm kiếm và kết nối các nhà đầu tư để hiện thực hóa, thương mại hóa các ý tưởng khởi nghìệp sáng tạo, tư vấn phát triển ý tưởng và bảo vệ quyền lợi của tác giả ý tưởng.
          3.3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”
          3.3.1. Chỉ đạo tổ chức Ngày hội TDTT “Thanh niên khỏe” lần thứ II năm 2019 và các hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ: Hội khỏe Phù Đổng, Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 09/01; ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03.
          3.3.2. Tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng cần thiết cho sinh viên, vận dụng vào các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động tại các CLB. Chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.
          3.3.3. Đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và thể chất cho thanh niên trường học. Vận động học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ luyện tập thường xuyên 01 môn thể thao.
          3.3.4. Xây dựng, củng cố và phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của sinh viên. Tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường có hình thức hỗ trợ về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức sân chơi cho sinh viên.
          3.3.5. Tổ chức các chương trình phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng cho sinh viên. Nâng cao nhận thức của sinh viên về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, xâm hại tình dục; tuyên truyền về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích, xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh. Tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với sinh viên để sinh viên trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của bản thân.
          4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học hội nhập quốc tế
          4.1. Tổ chức giao lưu giữa sinh viên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Mozambique đang học tập tại trường Đại học Y Dược Thái Bình.     4.2. Tổ chức các hoạt động tọa đàm, diễn đàn, tập huấn, cuộc thi, hội thi... nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế cho thanh niên trường học đặc bìệt các nội dung liên quan về Cộng đồng ASEAN, về các tổ chức, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia, về tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; thời cơ và thách thức trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
          4.3. Đẩy mạnh vận động, kết nối lưu học sinh của trường, của địa phương đang học tập ở nước ngoài tham gia các hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc, địa phương, đơn vị.
          4.4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan hợp tác quốc tế, các đơn vị đối tác để khai thác các dự án, chương trình, nguồn lực; tổ chức các hoạt động để sinh viên được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
          5. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dụng Đảng
          5.1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ đoàn các cấp Tổ chức các cuộc thi, tuyên dương, khen thưởng bí thư chi đoàn giỏi. Kiên trì tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thực hỉện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về chế độ, chính sách với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học; phối hợp với ngành giáo dục thực hiện đúng yêu cầu về số lượng, cơ chế, chính sách, quyền lợi đối với cán bộ Đoàn tại các cơ sở giáo dục.
          5.2. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới trong Trường; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn.. Thực hiện nghiêm túc Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” giai đoạn 2018 - 2022 và việc đánh giá, phân loại đoàn viên. Chủ động thực hiện chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.
          5.3. Triển khai Hướng dẫn xây dựng tổ chửc cơ sở đoàn “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022 đến tất cả các cơ sở đoàn. Củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi doàn, các hoạt động của chi đoàn, duy trì sinh hoạt chi đoàn định kỳ, theo chủ điểm. Chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đoàn viên và công tác đoàn vụ.
          5.4. Tập trung chỉ đạo, củng cố chất lượng tổ chức Chi đoàn trong các cơ sở; nâng cao vai trò của BCH Đoàn Trường trong chỉ đạo hoạt động tại các Chi đoàn cơ sở.
          5.5. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Tăng cường các đợt kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các nội dung, chương trình, vấn đề khó, các vấn đề mới; chú ý phát huy kết quả sau kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn.
          5.6. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, phân đấu tăng tỉ lệ đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.
          5.7. Nêu cao trách nhiệm, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022; Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vỉên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Sinh viên Trường triển khai hoạt động.
          IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUY MÔ CẤP TRƯỜNG    
          - Tổ chức Ngày hội Chào tân sinh viên năm học 2018 - 2019 (tháng 9/2018).
          - Chỉ đạo Hội Sinh viên Trường tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2020 (tháng 9/2018).
          - Xây dựng Công trình Thanh niên Chào mừng 50 năm ngày thành lập Trường (tháng 9/2018).
          - Tham gia Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2018 (tháng 9 - 10/2018).
          - Tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 (tháng 4 - 11/2018).    
          - Tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Thái Bình (tháng 11/2018).
          - Phối hợp tổ chức chương trình Olympic Y học lần thứ IV chủ đề Ngoại khoa (tháng 11/2018).
          - Phối hợp tổ chức chương trình “Nhà khoa học trẻ” lần thứ Nhất năm 2018.
          - Phối hợp chỉ đạo chương trình “Ấm áp vùng cao” lần thứ thứ VII năm học 2018 – 2019 (tháng 12/2018).
          - Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022 (tháng 4/2019).
          - Tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 (tháng 2 - 5/2019).
          - Phối hợp với Hội Sinh viên Trường tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2019) (Tháng 1/2019).
          - Tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) (Tháng 3/2019).
          - Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” (tháng 6/2019 - 8/2019).
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Ban Chấp hành Đoàn Trường
          - Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018-2019. Giao Văn phòng Đoàn Trường là đơn vị thường trực tham mưu triển khai chương trình.
          - Phối hợp với Hội Sinh viên Trường tổ chức các chương trình quy mô cấp Trường, triển khai các cuộc thi, các học bổng, giải thưởng của Tỉnh, của Trung ương.
          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các trọng tâm công tác tại cơ sở.
          - Thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ hàng tháng.
          - Khen thưởng các đơn vị, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2018 - 2019.
          2. Các Chi đoàn trong toàn trường
          - Cụ thể hóa Chương trình công tác Đoàn và phong trảo thanh niên năm học 2018 - 2019 phù hợp với đơn vị, chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động triển khai cấp Trường, cấp Tỉnh, toàn quốc.
          - Đề xuất khen thưởng tới Ban Thi đua khen thưởng Đoàn Trường các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm học 2018 - 2019.
          Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị Ban Chấp hành các Chi đoàn trong toàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (để b/c);
- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (để b/c);
- Đảng ủy, BGH Nhà Trường (để b/c);
- Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường (để p/h);
- Các Chi đoàn trong toàn trường (để thực hiện);
- Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN
BÍ THƯ
 
  
 (Đã ký)
 
 
Trịnh Thành Vinh
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây