SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH BẢN LĨNH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN. THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018 - 2020. HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023.   
Năm mới

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH TRƯỚC VÀ SAU CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM TÌM HIỂU VỀ HIẾN MÁU NĂM 2018

Thứ năm - 02/05/2019 14:38
Trong những năm gần đây nhu cầu máu ngày càng tăng. Theo ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) nước ta cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu/năm, tức khoảng 4.500 đơn vị máu/ngày. Năm 2018, toàn quốc đã vận động và tiêp nhận 1.336.842 đơn vị máu (quy đổi về thể tích 250 ml là 1.576.933 đơn vị máu), trong đó 98,3% lượng máu là tiếp nhận từ người HMTN, tương đương với 1,68% dân số tham gia hiến máu

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây nhu cầu máu ngày càng tăng. Theo ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) nước ta cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu/năm, tức khoảng 4.500 đơn vị máu/ngày. Năm 2018, toàn quốc đã vận động và tiêp nhận 1.336.842 đơn vị máu (quy đổi về thể tích 250 ml là 1.576.933 đơn vị máu), trong đó 98,3% lượng máu là tiếp nhận từ người HMTN, tương đương với 1,68% dân số tham gia hiến máu [2].
Tại Thái Bình, Trường Đại học (ĐH) Y Dược là một trường tiên phong trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện phong trào hiến máu ngày càng phát triển. Sinh viên trường luôn là tấm gương đi đầu trong công tác truyên truyền, vận động hiến máu cũng như hiến máu tình nguyện của tỉnh. Nổi bật trong số các chương trình truyền thông về công tác tuyên truyền hiến máu của sinh viên trường là “Tọa đàm tìm hiểu về hiến máu” được tổ chức bởi Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên vận động hiến máu tình nguyện vào đầu mỗi năm học, chương trình được tổ chức với mục tiêu cải thiện kiến thức, thái độ và hành vi của sinh viên trường đối với hiến máu tình nguyện, đặc biệt là đối với các sinh viên năm nhất mới nhập trường.

          Để có những căn cứ thực tế đầy đủ hơn làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động vận động hiến máu tình nguyện của sinh viên trong những năm qua, tiêu biểu là chương trình “Tọa đàm tìm hiểu về hiến máu”, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi của sinh viên năm nhất trường Đại học Y Dược Thái Bình trước và sau chương trình Tọa đàm hiến máu năm học 2017 - 2018”  với mục tiêu sau:
Nhận xét sự thay đổi về kiến thức, thái độ và hành vi của các sinh viên năm thứ nhất trước và sau chương trình Tọa đàm tìm hiểu về hiến máu
 
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, địa bàn và thời gian nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu:
* Tiêu chuẩn lựa chọn: Sinh viên năm thứ Nhất hệ chính quy trường ĐH Y Dược Thái Bình có tham dự chương trình Tọa đàm tìm hiểu về hiến máu tình nguyện tham gia nghiên cứu
* Tiêu chuẩn loại trừ: Sinh viên không tình nguyện tham gia nghiên cứu
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu
Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2.1.3. Thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện theo hướng cắt ngang mô tả có so sánh.
2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu
a) Cỡ mẫu: Với p = 0,67 [3], thay vào công thức ta tính được : n = 175.
b) Chọn mẫu: Chọn mẫu bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, lấy danh sách ngẫu nhiên các sinh viên năm nhất tham gia Tọa đàm tìm hiểu về hiến máu tình nguyện.  
2.2.3. Quy trình thu thập số liệu:

Bước 1: Xây dựng mẫu phiếu câu hỏi, trong đó;
          Câu hỏi về kiến thức gồm 12 câu hỏi : 3 - 13
          Câu hỏi về thái độ gồm 4 câu hỏi: 14, 15, 23, 24
          Câu hỏi về hành vi gồm 5 câu hỏi: 16 - 22
          Câu hỏi về cách tiếp cận thông tin của đối tượng: 1, 2.
Bước 2: Phát phiếu điều tra:
          Phát phiếu điều tra trước và sau chương trình tọa đàm hiến máu.
2.3. Các chỉ số, biến số
- Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: tuổi, giới, khu vực sinh sống
- Kiến thức của đối tượng trước và sau tọa đàm
- Thái độ của đối tượng về hiến máu nhân đạo trước và sau tọa đàm
- Hành vi của đối tượng về hiến máu nhân đạo trước và sau tọa đàm
- Mối liên quan giữa tuổi, giới, dân tộc, mức độ hiểu biết về hiến máu với kiến thức, hành vi, thái độ hiến máu nhân đạo
2.4. Xử lý số liệu
            Nhóm nghiên cứu nhập và xử lý số liệu bằng phần mềm Epidata 3.1 và SPSS 16.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
Bảng 3.1. Đặc điểm về tuổi của đối tượng nghiên cứu
  X +- SD Min Max
Độ tuổi 18.43 ± 0.69 18 22
            Nhận xét: Đối tượng nghiên cứu được lựa chọn là những sinh viên năm thứ Nhất học tập tại trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia chương trình Tọa đàm về hiến máu năm 2018, đối tượng nghiên cứu có tuổi trung bình là 18.43 ± 0.69, nhỏ nhất là 18 và lớn nhất là 22 tuổi.
                         
Biểu đồ 3.1: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính
            Nhận xét: Biểu đồ 3.1 cho thấy trong số 175 các đối tượng đồng ý tham gia nghiên cứu có tỷ lệ nữ sinh viên chiếm 58,3% cao hơn nam với 41,7%. Tỷ lệ giới tính Nữ : Nam là 2,4:1.
3.2. Kết quả khảo sát kiến thức của đối tượng nghiên cứu
Bảng 3.2.  Kiến thức về HMTN của đối tượng trước và sau tọa đàm
Đối tượng
Kiến thức
Trước Sau p
n % N %
Tốt (9-11đ) 6 3.43 16 9.14 0.03
Trung bình (5-8đ) 132 75.43 137 78.29 0.53
Hạn chế (<5đ) 37 21.14 22 12.57 0.03
Tổng 175 100 175 100  
            Nhận xét: Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ đối tượng có kiến thức tốt, trung bình và hạn chế trước tọa đàm lần lượt chiếm 3,43%; 75,43% và 21,14%. Tỷ lệ này ở sinh viên sau tọa đàm lần lượt là 9,14%; 78,29% và 12,57%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở đối tượng có kiến thức tốt và hạn chế với p < 0,05.

Biểu đồ 3.2: Nguồn tiếp cận thông tin vê HMTN của đối tượng trước
khi tham gia tọa đàm (n=175)
Nhận xét: Biểu đồ 3.2 cho thấy, tại thời điểm trước khi tham gia tọa đàm hiến máu, tỷ lệ đối tượng tìm hiểu thông tin về hiến máu tình nguyện gián tiếp qua các kênh thông tin đại chúng như ti vi, đài báo, Internet chiếm đa số (lần lượt chiếm73,1% và 66,3%). Việc tìm hiểu thông tin của sinh viên qua các chương trình do Đoàn trường tổ chức trước Tọa đàm hiến máu chiếm tỷ lệ 26,8%. Ngoài ra, tỷ lệ biết thông tin về HMTN qua sự giới thiệu qua bạn bè, qua nhân viên y tế và qua tờ rơi, áp phích lần lượt là 46,3%; 36%; 28%.
3.3. Kết quả khảo sát thái độ của đối tượng nghiên cứu
Bảng 3.3. Thái độ của đối tượng về hiến máu tình nguyện
         Thái
            độ
Đối
tượng
Đúng đắn Chưa đúng đắn Tổng
N % N % n %
Trước 125 71.4 50 28.6 175 100
Sau 129 73.7 46 26.3 175 100
p 0,63 0,63  
Nhận xét: Theo kết quả nghiên cứu, số đối tượng nghiên cứu có thái độ đúng đắn về hiến máu tình nguyện trước và sau tọa đàm hiến máu lần lượt là 125 và 129, chiếm tỷ lệ 71,4% và 73,7%.  Không có sự khác biệt về thái độ của sinh viên về hiến máu tình nguyện trước và sau tọa đàm hiến máu (p > 0,05)
 
Biểu đồ 3.3: Mục đích của HMTN theo đối tượng nghiên cứu (nghiên cứu ở đối tượng trước tọa đàm) (n=175)
            Nhận xét: Theo biểu đồ 3.3, trong 175 đối tượng tham gia nghiên cứu có 157 sinh viên cho rằng hiến máu tình nguyện là để cứu người (chiếm 89,7%), có lần lượt 68% và 55,6% đối tượng hiến máu để kiểm tra sức khỏe bản thân hoặc nhận được máu khi bản thân cần. Những lý do nhận quà, giấy chứng nhận hoặc bạn bè rủ tham gia hoặc để tăng, giảm cân chiếm tỷ lệ thấp hơn lần lượt là 29,1 ; 29,1 và 22,8 %.
    
Biểu đồ 3.4: Lý do chưa tham gia HMTN ở các đối tượng nghiên cứu
 trước tọa đàm (n=147)
Nhận xét: Trong số 147 sinh viên chưa tham gia HMTN trước tọa đàm, có 72 đối tượng (chiếm 49%) cho rằng việc sinh viên nhà trường không tham gia hiến máu là do chưa có dịp tiếp cận với đoàn hiến máu. Đối tượng không tham gia hiến máu do chưa đảm bảo sức khỏe, do gia đình phản đối, hoặc chưa đủ tuổi khi có đợt hiến máu chiếm tỷ lệ lần lượt 19,7%; 13,6%; 9,5%. Các đối tượng có lý do sợ đau, sợ máu, sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe chiếm tỷ lệ thấp hơn: 16,3% và 8,2%.
3.4. Kết quả khảo sát hành vi của đối tượng nghiên cứu trước và sau tọa đàm
Bảng 3.4: Hành vi của sinh viên năm nhất về hiến máu tình nguyện.
     Hành
vi
 
Đối
tượng
Phù hợp Chưa phù hợp Tổng
n % N %
Trước 23 13,1 152 86,9 175
Sau 40 22,9 135 77,1 175
P 0,02 0,02  
            Nhận xét: Bảng 3.4 cho thấy, đối tượng nghiên cứu có hành vi phù hợp với hiến máu tình nguyện trước và sau tọa đàm lần lượt là 13,1% và 22,9%. Có sự khác biệt về hành vi của đối tượng nghiên cứu trước và sau tọa đàm hiến máu với p = 0,02 < 0,05.
IV. KẾT LUẬN
            Qua nghiên cứu kiến thức, thái độ và hành vi của 175 đối tượng là sinh viên năm thứ Nhất trường ĐH Y Dược Thái Bình trước và sau Tọa đàm hiến máu 2018, nhóm nghiên cứu đưa ra một số kết luận sau:
4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
            - Độ tuổi trung bình của đối tượng tham gia nghiên cứu là 18.43 ± 0.698.
            - Tỷ lệ sinh viên nữ là 58,3%, tỷ lệ sinh viên nữ là 41,7%, tỷ lệ nữ/nam là 2,4:1.
            - Tỷ lệ sinh viên dân tộc Kinh chiếm 88,6%, dân tộc khác chiếm 11,4%.
4.2. Nhận xét kiến thức, thái độ, hành vi của đối tượng nghiên cứu
            - Tỷ lệ đối tượng có kiến thức tốt, trung bình, hạn chế ở sinh viên trước tọa đàm là 3,43%; 75,43% và 21,14%; sau tọa đàm là 9,14%, 78,29% và 12,57%; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.
            - Sinh viên tiếp nhận thông tin về HMTN chủ yếu qua Tivi, đài báo, Internet với tỷ lệ lần lượt là 73,1% và 66,3%.
            - Tỷ lệ sinh viên có thái độ đúng đắn về HMTN trước tọa đàm là 71,4%,  sau tọa đàm là 73,7%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
            - Sinh viên tham gia HMTN chủ yếu là để cứu người : 89,7%.
            - Tỷ lệ sinh viên có hành vi phù hợp với HMTN trước và sau tọa đàm lần lượt là 13,1% và 22,9%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ sinh viên có hành vi phù hợp còn thấp.
4.3. Nhận xét một số liên quan đến việc HMTN
          - Trong số các đối tượng có thái độ đúng đắn với HMTN, tỷ lệ sinh viên có hành vi phù hợp chiếm 27,1%; tỷ lệ này ở đối tượng chưa có thái độ đúng đắn với HMTN là 10,9%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.
          - Trong số các đối tượng có thái độ đúng đắn với HMTN, tỷ lệ có kiến thức tốt, trung bình và hạn chế lần lượt là 10,1%, 81,4% và 8,5%. Tỷ lệ này đối với các đối tượng có thái độ chưa đúng đắn với HMTN lần lượt là 9,1%;78,3% và 12,6%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.
          - Trong số 40 sinh viên có hành vi phù hợp về HMTN có kiến thức tốt, trung bình và hạn chế lần lượt là 22.5%, 60,0% và 17,5%. Đối với 135 sinh viên hành vi chưa phù hợp về HMTN lần lượt là 5,2%, 83,7% và 11,1%.
V. KIẾN NGHỊ
            Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị như sau:
            1. Đoàn Thanh niên trường cần nâng cao số lượng và chất lượng các hoạt động truyền thông trực tiếp về HMTN, chú trọng tới nhóm sinh viên năm thứ Nhất, tạo điều kiện để nhóm đối tượng trên hòa nhập với phong trào HMTN nhà trường để góp sức mình trong việc tuyên truyền về hiến máu.
            2. Những hoạt động tuyên truyền về HMTN cần được đổi mới hơn, bên cạnh việc cung cấp kiến thức, cần chú trọng hơn tới mục tiêu cải thiện thái độ và hành vi của đối tượng sinh viên năm thứ Nhất đối với HMTN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hoàng Thị Như Minh, Nguyễn Duy Thăng (2011):  “Kiến thức, thái độ, hành vi và những yếu tố liên quan đến hiến máu của người hiến máu tình nguyện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011”,Tạp chí Y học Việt Nam, tập 396, tr. 503.
  2. Hội nghị toàn quốc triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 - Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, tháng 3/2019
  3. Nguyễn Luân (2013), “Khảo sát nhận thức, thái độ và hành vi về hiến máu tình nguyện của sinh viên trong và ngoài quân đội 2012 - 2013” .  Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở Học viện Quân Y năm 2012 - 2013.
  4. Elias, E. and W. Mauka (2016). "Knowledge, Attitudes, Practices, and Factors Associated with Voluntary Blood Donation among University Students in Kilimanjaro, Tanzania."
  5. Gao, L. and Q. Wang (2017). "Survey on knowledge, attitude and practice about blood donation among continuing medical education (CME) students in Sichuan province, China."
  6. Mauka, W. I., et al. (2015). "Factors Associated with Repeat Blood Donation at the Northern Zone Blood Transfusion Centre in Tanzania.
Chủ nhiệm: Sinh viên Nguyễn Văn Bình - YHDP4  K9
Hướng dẫn: Th.S Đặng Thị Thu Hằng -  Bộ môn Huyết học truyền máu
anh co dinh lien he edit
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tuần 23: Từ 29/05 đến 29/05/2019
Thứ 2:
- Giao ban VP
- Nhóm Dược - LCB HTC sinh nhật 3 tuổi
Thứ 3:
- Tổng hợp hồ sơ SV5T
- Lớp học CT scaner - CLB Học tích cực
Thứ 4:
- Họp xét Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp trường
- CLB YHCT sinh hoạt
Thứ 5:
- CLB Khoa học trẻ họp BCN
Thứ 6:
- Gửi hồ sơ xét tặng Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh
Thứ 7:
Chủ nhật: - CLB Guitar sinh hoạt
- CLB Tiếng Anh sinh hoạt
Đăng ký nhận tin

Nhập địa chỉ email của bạn

Đăng nhập
Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây